KVKK Metni

Gizlilik Politikası

ARI SAVUNMA VE HAVACILIK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK A.Ş 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ARI SAVUNMA VE HAVACILIK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK A.Ş olarak kişisel verilerinizin veya nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına ARI SAVUNMA VE HAVACILIK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK A.Ş olarak tüm teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi şirketimizle güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden Şirketimizde yürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.
 
ARI SAVUNMA VE HAVACILIK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK A.Ş 
 
1. GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI
Kişisel verilerin korunması ve kanunlara uyum sağlanması temel prensibimizdir. Şirketimiz daima kişisel verilerin veya özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereken hassasiyeti göstermiştir. ARI SAVUNMA VE HAVACILIK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK A.Ş (bundan sonra “ARI SAVUNMA” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak yaptığımız tüm işlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler veya nitelikli kişisel veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca şirket içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; tüm teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Devam eden süreçte de ARI SAVUNMA olarak Kanunların getirdiği tüm sorumluluklara uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.
 
2. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI
İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır
Kişisel verileriniz veya nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında elde edilmektedir. Söz konusu verileriniz;
Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi,
Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,
Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,
Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır.
Sizlerden gelen bazı kişisel veriler veya özel nitelikli kişisel veriler Kanunun öngördüğü usullerde kişisellikten çıkarılmakta ve anonim hale getirilmektedir. İstatistik amacıyla kullanılan veriler halihazırda Kanunun düzenlemesine ve politikamızın kapsamın dâhil değildir. ARI SAVUNMA olarak veri politikamız, yönetmeliğimiz ve yönergemiz uyarınca Kanuna uygunluk kapsamında kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız haizdir.
Gizlilik politikası ARI SAVUNMA ‘ın çözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişilerin müşterileri, çalışanları ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktır. Bu bağlamda amaçlanan hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİN VEYA NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER
 
Kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir. Bu bağlamda ARI SAVUNMA ’nın rızaya dayanarak veya Kanuna uygun olarak topladığı ya da işlediği verilerde de işbu ilkeler geçerli olacaktır.
Hukuka Uygun Olması: ARI SAVUNMA gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi ARI SAVUNMA için önem arz etmektedir.
Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması: ARI SAVUNMA gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesi ARI SAVUNMA için önem arz etmektedir.
İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve Bağlantılı Olması: ARI SAVUNMA muhtelif yollardan elde ettiği kişisel verileri veya özel nitelikli kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.
Kişisel Verilerin veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Doğru Olması: ARI SAVUNMA gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir.
Gerektiğinde Güncel Olması: ARI SAVUNMA muhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.
Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: ARI SAVUNMA ticari faaliyetin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması için veri sahibinin verdiği onay çerçevesinde verileri işlemektedir. Ticari faaliyetinin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması amacı dışında kişisel verileri işlemez ve kullanmaz. Üçüncü kişilerin kullanmasına ve işlenmesine izin vermez.
Kanunda Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: ARI SAVUNMA elde ettiği kişisel verileri veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamaktadır. Bu bağlamda sözleşme kaynaklı kişisel verileri zaman aşımı ve Kanunların öngördüğü uyuşmazlık çıkma süreleri, Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukukunun gereklilikleri kadar uhdesinde muhafaza etmektedir. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir. İşbu veriler “KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, AKTARMA, SİLME VE ANONİMLEŞTİRME, POLİTİKASI” doğrultusunda silinmekte ve yok edilmektedir.
Gerektiğinde Güncel Olması: ARI SAVUNMA muhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.
Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: ARI SAVUNMA ticari faaliyetin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması için veri sahibinin verdiği onay çerçevesinde verileri işlemektedir. Ticari faaliyetinin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması amacı dışında kişisel verileri işlemez ve kullanmaz. Üçüncü kişilerin kullanmasına ve işlenmesine izin vermez.
Kanunda Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: ARI SAVUNMA elde ettiği kişisel verileri veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamaktadır. Bu bağlamda sözleşme kaynaklı kişisel verileri zamanaşımı ve Kanunların öngördüğü uyuşmazlık çıkma süreleri, Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukukunun gereklilikleri kadar uhdesinde muhafaza etmektedir. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir. İşbu veriler “KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, AKTARMA, SİLME VE ANONİMLEŞTİRME, POLİTİKASI” doğrultusunda silinmekte ve yok edilmektedir.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür. İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Söz konusu haklarınızı kullanabilmenizi sağlayan başvuru sürecine ilişkin “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” ARI SAVUNMA tarafından hazırlanarak internet sitesine yüklenmiştir. Kişisel verileri işlenen sizler internet sitemizdeki başvuru usul ve esaslarına uyarak yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanabilirsiniz.
 
5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
 
Kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. İşbu veriler “KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, AKTARMA, SİLME VE ANONİMLEŞTİRME, POLİTİKASI” doğrultusunda silinmekte ve yok edilmektedir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya ARI SAVUNMA tarafından re’ sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.
 
6. CİMRİLİK İLKESİ
 
Cimrilik ilkesi diğer adıyla azami tasarruf ilkesidir. Muhtelif yollardan ulaşan kişisel veriler veya nitelikli kişisel veriler Şirketimizin sistemine aktarılır. Söz konusu ilke uyarınca veriler, gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir.
ARI SAVUNMA tarafından toplanacak veriler amaca uygun olarak belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda veriler amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla paralel olmayan veriler toplanmamaktadır. Amacı dışındaki fazlalık veriler şirket sistemine kaydedilmez, silinir veya anonim hale getirilir. Fakat söz konusu veriler istatistikî amaçla kullanılabilir.
 
7. VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
 
ARI SAVUNMA olarak kişisel verilerinizin veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir yoldan Şirketimize ulaşan kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. ARI SAVUNMA ticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu Şirket gizlilik politikasına tam uyum sağlanmaktadır. Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.
 
8. VERİLERİN GÜNCELLİĞİ
 
ARI SAVUNMA bünyesinde güncellik ilkesi esastır. Zira muhtelif şekillerde elde edilen kişisel veriler veya nitelikli kişisel veriler talep üzerine işlenir ve güncellenir. Buna ilişkin gerekli önlemler de ARI SAVUNMA tarafından alınır.
 
9. VERİLERİN DOĞRULUĞU
 
Beyan edilen kişisel verilerin veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğu ilkesi ARI SAVUNMA tarafından benimsenmiştir. ARI SAVUNMA müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Zira bu husus Hukuken ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda mümkün değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle tüm işlemler yürütülmektedir.
 
10. KİŞİSEL VERİLERİN VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ARI SAVUNMA ’a ait Aydınlatma Metninde ki amaçlar paralelinde gerçekleştirilecektir. Aydınlatma Metnine ARI SAVUNMA’ya ait internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 
11. KİŞİSEL VERİLERİN VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
ARI SAVUNMA ticari faaliyetlerini yürütebilmek, hizmetin ifasını sağlayabilmek ve meşru amaçları gerçekleştirebilmek adına kişisel verilerinizi veya özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebilir. Söz konusu veriler hiçbir zaman Hukuka Aykırı hizmetler ve gayri meşru sebepler için kullanılmaz.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi konusunda ise ayrıca hassasiyet gösterilmektedir. Şirketimiz bünyesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi hususunda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına” riayet edilmektedir. Ek olarak özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenen gerekli ve yeterli tüm önlemler de alınmaktadır.
 
12. REKLAM AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
Reklam amaçlı gönderilen elektronik iletilerde alıcıdan onay alınması gerekmektedir. Bu bağlamda ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Söz konusu husus “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te de açıkça düzenlenmiştir. ARI SAVUNMA reklam amaçlı elektronik ticari ileti gönderirken yukarıda bahsi geçen Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır. Yine Kanuna uygun olarak onayın alınmasına ve onayın detaylarına riayet etmektedir. Söz konusu onay; her türlü elektronik iletişim aracıyla veya yazılı olarak fiziki ortamda alınabilir. Onayda esas olan ticari elektronik ileti alıcısının, ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanının varlığı, elektronik iletişim adresi ve ad-soyadının bulunmasıdır.
Alıcıdan alınan onay, Şirketin mal ve hizmetlerini pazarlamak, tanıtmak, işletmesini tanıtmak, tanınırlığını sağlamak, kutlama, temenni ve tebrik vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim adreslerine gönderilen tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır.
 
13. ŞİRKETİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KANUNDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE YAPILAN VERİ İŞLEMLERİ
 
Kişisel veriler ayrıca onay alınmadan ancak, veri işlemenin ilgili Kanunda açıkça belirtilmesi veya Kanunda belirlenen bir hukuki yükümlülüğün ifa edilmesi amacıyla işlenebilir. İşlenen verilerin tür ve kapsamı Kanunen izin verilmiş olan veri işleme faaliyeti için gerekli olmalıdır. Her koşulda da ilgili Kanun hükümlerine uygunluk esastır.
 
14. SÖZLEŞME İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
 
Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan veriler onay alınmaksızın ARI SAVUNMA VE HAVACILIK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK A.Ş tarafından kullanılabilir. Söz konusu kişisel veriler hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü ve gereklilikler çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek güncellenebilir.
 
15. İŞ – ÇÖZÜM ORTAKLARI VE TİCARİ ORTAKLARLA PAYLAŞILAN KİŞİSEL VERİLER
 
ARI SAVUNMA kişisel verilerin paylaşılması konusunda Hukuka Uygun davranmayı ilke haline getirmiştir. Bu bağlamda iş – çözüm ortakları ve ticari ortakları ile veri paylaşırken ilgili Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır.
ARI SAVUNMA veri gizliliği taahhüttü ile sadece hizmetin ifası, işin yürütümü ve ticari faaliyetin sürdürülebilmesi için gereken kadar kişisel veriyi iş – çözüm ortakları ve ticari ortakları ile paylaşmaktadır. Paylaşılan veriyle birlikte iş – çözüm ortakları ve ticari ortaklarından mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gereken idari ve teknik tedbirleri alması talep edilmektedir.
16. OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VEYA NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen bilgilerden edinilen veriler kişiler aleyhine kullanılamaz. ARI SAVUNMA sadece kendi sisteminde ki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili karar alabilmektedir. Tüm bunlardan bahisle ARI SAVUNMA otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerde veya nitelikli kişisel verilerde ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun davranmaktadır.
 
17. ARI SAVUNMA MAKİNA SANAYİ A.Ş.’NİN ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLER VEYA NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
 
HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLEME: Çalışanlara ait kişisel veriler, verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya Kanunen öngörülen yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ayrıca onay alınmaksızın ARI SAVUNMA tarafından işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenmesi Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır.
İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ İLİŞKİSİ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Çalışanların kişisel verileri şirketle – çalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların onayı alınmaksızın işlenebilmektedir. ARI SAVUNMA her koşulda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta her türlü tedbiri alacağını taahhüt etmektedir.
ÇALIŞANLARA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için verisi işlenecek kişinin onayı ve ek olarak Kurul tarafından öngörülen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. ARI SAVUNMA Kanuna ve Kurulun esaslarına uygunluk çerçevesinde özel nitelikleri kişisel verileri işlerken hem ilgilinin onayını almakta hem de Kurul’un belirlediği gereken önlemleri almaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler Kanunda öngörülen istisnai hallerle ilgili kişinin onayı olmaksızın sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla işlenebilir.
OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER: Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler çalışanların performans değerlendirmesinde, istatistiki verilerin tutulmasında, Şirket için terfilerde ve puanlamalarda kullanılmaktadır. Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, Şirket içi kurallara ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz Şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLENMESİ: Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için, onay alınmadan ARI SAVUNMA tarafından işlenebilmektedir. Yine ARI SAVUNMA iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, Şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.
ŞİRKET İÇİ TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET VE İLETİŞİM: İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına ARI SAVUNMA tarafından Şirket içi çalışanlara bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir. ARI SAVUNMA tahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir.
Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan ARI SAVUNMA ile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 
18. YURT İÇİ VE YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 
ARI SAVUNMA kişisel verileri, hizmetin ifası ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi amacıyla iş-çözüm ortakları, ticari ortakları ve hâkim hissedarları ile paylaşabilir. Yine ARI SAVUNMA tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla kişisel verileri sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.
Bu bağlamda ARI SAVUNMA ’ın kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde ve ilgili kişinin onayı ile yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisi haizdir.
 
19. BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. ARI SAVUNMA Kanun uyarınca veri işlenmeden önce ilgilinin onayının alınmasını gerektiğini, veri işlendikten sonra ilgilinin verisi hakkında bilgi talep etme, güncellenme, silinme, yok etme ve anonim hale getirme hakkının olduğunu kabul etmektedir.
İlgili kişiler “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” na ARI SAVUNMA’ ın internet sitesinden ulaşarak kişisel verileriyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Yukarıda bahsedilen taleplere ilişkin başvurular Şirketin internet sitesinden veya Şirketten temin edilen başvuru formunun eksiksiz doldurulması ile yapılmaktadır. Başvuru formu ıslak imza ile imzalanarak (kimlik fotokopisi ile birlikte) Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, şirketimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine veya info@arisavunma.com adresine iletilebilecektir. Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. Ek olarak başkası adına yapılan bilgi talebi de Şirket tarafından cevaplanmayacaktır. Bilgi talebinde bir başkası adına yapılan başvuru yapıldığı ARI SAVUNMA tarafından tespit edilirse; ARI SAVUNMA ’ın her türlü dava ve talep hakkı saklıdır. İlgili kişinin talepleri ARI SAVUNMA ’a ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. ARI SAVUNMA gerekli görürse başvuru yapan ilgili kişiden başka bilgi ve belge talep edebilecektir. Şirket içerisinde anonimleştirilen kişisel verilerle ilgili kişinin bir hakkı bulunmamaktadır.
 
20. GİZLİLİK İLKESİ
 
Çalışanlara ve ARI SAVUNMA’ a muhtelif yolardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler veya nitelikli kişisel veriler gizlidir. Sözleşme kapsamı dışında, iş amacı dışında ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri veya nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalanamaz.
 
21. DENETİM VE İŞLEM GÜVENLİĞİ
 
Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri veya nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte, devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak ARI SAVUNMA kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış denetimleri yaptırmaktadır.
 
22. KİŞİSEL VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ
 
Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, ARI SAVUNMA kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır. Bu bağlamda zararı en aza indirerek telafi eder.
Kişisel verilerin veya nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Şirket söz konusu hususu direk Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için Şirketimizin internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca veriler hakkında bilgi talebinde bulunmak için “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” için tıklayınız.
 
23. GÜNCELLEME
İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda listelenmekte ve gösterilmektedir.
 
REVİZYON
REVISION REVİZYON AÇIKLAMASI
DESCRIPTION OF CHANGE HAZIRLAYAN / GÜNCELLEYEN
PREPARED / UPDATED BY TARİH
DATE
00 İlk Yayın
First Issue YÖNETİM TEMSİLCİSİ 03.03.2021
01 Düzenleme ENTEGRE SİSTEM YÖNETİCİSİ 04.11.2022
1
SON TWEETLER
BİZE ULAŞIN
İvedik O.S.B. 1468 Cd. 2239/1 Sok. No:3 06378 Ostim / Yenimahalle / Ankara / Türkiye

+90 (312) 395 30 25

+90 (312) 395 30 24

info@arisavunma.com.tr

Bu sitedeki tüm içerikler Arı Savunma Havacılığa aittir. İzinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
© Arı Savunma. 2017 tüm hakları saklıdır.

KVKK Metni
FacebookInstagramTiwitterLinkedinYouTube